Skontaktuj się z nami

Sprawa o alimenty – ile trwa? Dowody, przebieg, pozew

Firma Andała Partol to wieloletnie doświadczenie i pełen profesjonalizm. Nasza agencja detektywistyczna Katowice, Kraków, Warszawa posiada szeroką ofertę dla każdej sprawy.

Sprawa o alimenty – ile trwa? Dowody, przebieg, pozew

Sprawa o alimenty dowody przebieg pozew

Liczba rozwodów nieustannie rośnie, co przekłada się na zwiększającą się liczbę spraw o alimenty. Składa się na nią nie tylko sama rozprawa, ale także dowody, które mogą wpłynąć na ostateczną decyzję sądu. Jak zatem wygląda sprawa o alimenty i jak się do niej przygotować?

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny to zobowiązanie do dostarczenia środków utrzymania innej osobie. Najczęściej odnosi się do obowiązku rodziców wobec dzieci. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy rodzice małoletniego kiedykolwiek byli w związku małżeńskim.

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez niego pełnoletności. Przestaje on obowiązywać dopiero w momencie, kiedy dziecko zyska możliwość samodzielnego utrzymania się. Jeśli potomek kontynuuje naukę na studiach czy w szkole, rodzice nadal muszą go utrzymywać. Jednocześnie podjęcie dalszej edukacji nie może być pozorne – coroczna rezygnacja ze studiów będzie przesłanką do wstrzymania alimentów.

Pozew o alimenty i niezbędne dokumenty

Konieczność wytoczenia sprawy o alimenty zachodzi tylko i wyłącznie wtedy, gdy rodzice dziecka nie zawarli ugody alimentacyjnej, czyli nie doszli do porozumienia co do warunków dzielenia się kosztami utrzymania małoletniego. Najczęściej taka ugoda zawiera żądaną kwotę alimentów wraz ze stosownym uzasadnieniem. W przypadku, gdy konsensus między rodzicami nie zostaje osiągnięty, konieczne jest założenie sprawy o alimenty.

W przypadku sprawy o alimenty powodem zawsze jest dziecko, na które alimenty mają zostać przyznane. Jeśli jest ono niepełnoletnie, reprezentuje je przedstawiciel ustawowy – najczęściej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych. Aby rozpocząć postępowanie w sprawie o alimenty, należy złożyć pozew w sądzie przypisanym do miejsca zamieszkania właśnie osoby reprezentującej interesy dziecka. Trzeba do niego dołączyć także zaświadczenie o zarobkach oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. W przypadku, gdy matka nie była w formalnym związku z ojcem dziecka, do niezbędnych dokumentów należy dodać także oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok uznający ojcostwo.

W samym pozwie o alimenty należy natomiast zawrzeć niezbędne informacje takie jak:

  • Dane obu stron postępowania, tj. Powoda, jego przedstawiciela i osoby pozywanej.
  • Określenie przedmiotu sporu, czyli kwoty alimentów, o jaką stara się powód. Podajemy ją za cały rok.
  • Całość żądanej kwoty na rzecz małoletniego wraz z odsetkami wynikającymi z opóźnień.
  • Uzasadnienie roszczenia, czyli opis sytuacji materialnej i rodzinnej opiekuna dziecka wraz z wykazem miesięcznych kosztów utrzymania podopiecznego.

Dowody w sprawie o alimenty

Według uchwały Sądu Najwyższego, „rozpoznając sprawę o alimenty sąd powinien wykazać szczególną aktywność w gromadzeniu i przekazywaniu dowodów w celu prawidłowego ustalenia rzeczywistych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego”. W przypadku spraw o alimenty, w których trudno o rozstrzygnięcie, można się powołać na dowody przeciwko jednej z zainteresowanych stron. Mogą one występować w formie:

  • Zeznań świadków. Rolę świadka może odegrać członek rodziny bądź inne osoby, które są w stanie podać istotne fakty dotyczące sytuacji rodzinnej i majątkowej dziecka. W trudnych sprawach pomocne może okazać się ustalenie kontaktów osobistych przez profesjonalistów.
  • Paragonów, faktur i rachunków. Potwierdzają one stałe wydatki związane z kosztami utrzymania mieszkania, wyżywieniem dziecka czy nawet jego transportu.
  • Dokumenty dotyczące możliwości zarobkowych. Mogą to być zaświadczenia od pracodawcy lub Urzędu Skarbowego.
  • Dokumentacja medyczna zarówno opiekuna, jak i dziecka. Jest ona szczególnie ważna w momencie, gdy przewlekłe leczenie generuje duże koszty mogące wchodzić w skład kosztów utrzymania.
  • Opinie biegłego w przypadkach, gdy wymaga ich sytuacja.
  • Dowody w sprawie o alimenty z dokumentów czy zdjęć. Są one stosowane rzadziej, ale bardzo często są one pomocne w sytuacjach, gdy jedna ze stron zataja dochód czy podejmuje próbę matactwa przez celowe wprowadzenie sędziego w błąd.

Detektyw a sprawa o alimenty – jak pomoże prywatne śledztwo?

Prywatny detektyw w wielu przypadkach może okazać się niezastąpiony przy zdobywaniu dowodów w sprawie o alimenty. Jest on obserwatorem, który dzięki braku emocjonalnej więzi z klientem jest w stanie spojrzeć na sprawę z nowej perspektywy. Dzięki temu może on wskazać nowe fakty z korzyścią dla sprawy. Może on także pomóc poprzez wykrywanie ukrytych dochodów osoby uchylającej się od płacenia alimentów.

Jednocześnie raport końcowy sporządzony przez detektywa na zakończenie jego dochodzenia jest profesjonalnym źródłem informacji, który bez problemów jest uznawany przez sądy w całej Polsce. Zawiera on starannie sporządzoną dokumentację podjętych czynności opatrzoną zdjęciami wykonanymi na przestrzeni śledztwa. Taki folder jest przygotowywany z uwzględnieniem wymogów formalnych narzucanych przez sądy i prawodastwo, dzięki czemu jest łatwiej procesowany na wszystkich etapach postępowania.

Co więcej, starannie uporządkowana dokumentacja dowodowa jest narzędziem umożliwiającym przyspieszenie całości sprawy rodzinnej. Detektyw, który w niektórych przypadkach pełni funkcję świadka, jest bowiem wiarygodnym źródłem informacji dla osób orzekających w danej sprawie. Skorzystanie z usług agencji detektywistycznej może zatem nie tylko oszczędzić czas, ale także zapewnić spokój stronom sporu dzięki opartemu na faktach orzeczeniu sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *